Vedtægter

Foreningens vedtægter (fra 1978) fremgår nedenfor. Til vedtægterne findes endvidere en allonge (fra 1986) - klik her. Nederst på siden kan det tinglyste vedtægtsdokument downloades.
 

Vedtægter for
Kjærsgaards Grundejerforening.

er inddelt i flg. afsnit:
1.0.0. Foreningens navn
2.0.0. Foreningens formål
3.0.0. Medlemmer
4.0.0. Generalforsamling (ordinær)
5.0.0. Generalforsamling (ekstraordinær)
6.0.0. Bestyrelsen
7.0.0. Regnskabsvæsen og revision
8.0.0. Opløsning
9.0.0. Kontaktudvalg
 

1.0.0. Foreningens navn:
er Kjærsgaards Grundejerforening.

1.1.0. Foreningens administrative tilhørsforhold:
Hjemsted: Veddinge By, Fårevejle Sogn.
Kommune: Dragsholm, 4540 Fårevejle.
Postadresse: Ellebakken, Veddinge Bakker pr. 4550 Asnæs.
Amtskreds: Vestsjælland.
Fredningskreds: Vestsjælland amt nord.
Lægekreds: Kalundborg.
Politikreds: 14. Holbæk.
Retskreds: 21. Nykøbing S.
Skattekreds: 1. Holbæk.
Vurderingskreds: Dragsholm.

1.2.0. Foreningen omfatter
Ved stiftelsen følgende 8 (otte) parcelområder, matr. nr. :
2c, 2h, 2i, 2o + 2ah + 2m, 2n, 2an, 2ai + 2am + 2ak + 2al + 2k + 2l (samt fremtidige parceller deraf), Veddinge By, Fårevejle Sogn.

1.2.1. En oversigt over de enkelte parcellers matr. nr. samt de respektive grundejere indgår som et tillæg til disse vedtægter. Denne oversigt revideres hvert år ved generalforsamlingen når og hvis ændringer er sket. Vedr. stiftere se pkt. 1.2.0.

2.0.0. Foreningens formål
er at varetage grundejernes fælles og indbyrdes interesser i alle anliggender, der henhører under en grundejerforenings virkefelt, herunder naturligvis fælles interesser overfor lovgivningsmagten, statens organer og de kommunale myndigheder.

2.0.1. Som exempler kan nævnes
færdselsret på området
veje (anlæg og vedligeholdelse)
tilkørsels- og parkeringsforhold
beplantning (iøvrigt henvisning til hegnsloven)
støjforurening
udryddelse af skadedyr m.v.
dræn
vedligeholdelse af misligholdte parceller for vedkommende ejers regning.

3.0.0. Medlemmer
af foreningen er uden undtagelse de nuværende og fremtidige ejer(e) af parceller jfr. pkt. 1.2.0.

3.1.0. Medlemspligt
Samtlige nuværende ejere er således obligatorisk medlemmer af foreningen, hvilken pligt vil være at tinglyse som servitutstiftende på medlemmernes parceller, idet Kjærsgaards Grundejerforenings bestyrelse er påtaleberettiget. Medlemspligt for nye ejere indtræder ved overtagelsesdato.

3.2.0. Ved ejerskifte
er sælger forpligtet til at gøre køberen bekendt med forpligtelsen til at være medlem af foreningen samt med dennes vedtægter.

3.2.1. Såvel sælger som køber er pligtig at give formanden for foreningen meddelelse om ejerskifte.

3.2.2. Ved ethvert ejerskifte skal den nye ejer betale et indskud som anført andetsteds i foreningens vedtægter inden 1 måned efter adkomstdokumentets udstedelse, uanset om dette tinglyses.

3.2.3. Det indbyrdes forhold den tidligere og nye ejer imellem er foreningen uvedkommende, og foreningen kan rette evt. krav mod såvel den tidligere som den nye ejer.

3.2.4. Sælger af en parcel har ingen krav på foreningen.

3.3.0. Kontingent
til afholdelse af foreningens alm. driftsudgifter betales pr. parcel. Ved foreningens stiftelse var de under pkt. 1.2.0. nævnte parceller stemmeberettigede og kontingentbetalende.

3.3.1. Det årlige kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen med alm. stemmeflertal og betales helårsvis forud uden påkrav til foreningens kasserer, der evt. fremsender postindbetalingskort eller lignende.

3.3.2. Kontingentet skal være betalt hvert år d. 1. januar.

3.3.3. Skyldige beløb kan herefter overgives til incasso for medlemmets regning.

3.4.0. Indskud
betales ved indtræden af hvert stemmeberettiget medlem. Indskuddets størrelse fastsættes på de ordinære eller ekstraordinære gereralforsamlinger.

3.4.1. afgår et medlem ved døden, indtræder ægtefælle eller livsarvinger som medlem uden nyt indskud.

3.5.0. Kontingent og indskud
Størrelsen af kontingent og indskud afgøres ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.

3.5.1. Til sikkerhed for et medlems betaling og forpligtelser vil nærværende vedtægter være.at lyse såvel servitut- som pantstiftende indtil kr. 1.000,00 med respekt af de for tiden tinglyste servitutter og hæftelser. Påtaleret har Kjærsgaards Grundejerforenings bestyrelse, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

4.0.0. Generalforsamlingen
er foreningens øverste myndighed.

4.1.0. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år mellem d. 1. juni og 1. august på grundejerforeningens arealer eller efter bestyrelsens skøn på det mest hensigtsmæssige sted.

4.1.1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling
foretages skriftligt af bestyrelsen til hvert medlem med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden, årsregnskab samt en kort oversigt over evt. indkomne forslag.

4.1.2. Dagordenen for den ordinære generalforsamling
skal indeholde flg. punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning v/formanden
3) Aflæggelse af regnskab
4) Forelæggeæse af budget
5) Valg af formand eller kasserer (se pkt. 6.2.0.)
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor (se pkt. 6.1.0. + 6.2.0. + 7.3.0. + 7.3.1.)
7) Indkomne forslag
8) Eventuelt

4.1.3. Forslag der ønskes behandlet
på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest d. 1. maj. Kun om sådanne forslag kan der stemmes på en ordinær generalforsamling.

4.1.4. Generalforsamlingens beslutninger
vedtages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Afstemning som regel ved håndsoprækning. Hvis et medlem eller dirigenten forlanger det, skal afstemningen foretages skriftligt.

4.1.5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig
uanset hvor mange medlemmer der er mødt op. Afgørelser træffes jfr. pkt. 4.1.4.

4.1.6. Særlige beslutninger
vedrørende ændringer eller udvidelser af foreningens vedtægter eller ang. foreningens opløsning kræver dog fremmøde af mindst 2/3 af medlemmerne samt at 3/4 af disse stemmer for forslaget. Beslutninger, der går ud på f.eks. opløsning af foreningen, kan dog ikke ske i strid med servitutter eller tinglyste deklarationer, der hviler på ejendommen.
Er det krævede antal medlemmer ikke fremmødt, indkalder bestyrelsen skriftligt til ekstraordinær generalforsamling indenfor 30 dage, hvor sådanne beslutninger kan træffes uanset antallet af de fremmødte medlemmer, dog med mindst 2/3 af disse.

4.1.7. Stemmeret
har udover foreningens stiftere, der er medlemmer, fremtidige købere af udbudte parceller, når behørigt kontingent er betalt.
Hver parcel har kun 1 stemme.

4.1.8. Stemmefuldmagt
I tilfælde af forfald er et medlem berettiget til at lade et andet stemmeberettiget medlem, ægtefælle eller medejer repræsentere sig. Skriftlig fuldmagt skal i så tilfælde forelægges dirigenten.

4.1.9. Protokol
over det på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder passerede føres en protokol, der underskrives af hhv. dirigenten eller bestyrelsen ved formanden. Protokollen tjener til enhver tid som fuldt bevis, og skal i øvrigt være tilstede ved alle generalforsamlinger.

4.2.0. Vedtagne beslutninger på generalforsamlinger er i ethvert henseende bindende for medlemmerne.

5.0.0. Ekstraordinær generalforsamling
kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde de forslag, der ønskes taget under behandling og afstemning.

5.1.0. Ektraordinær generalforsamling afholdes
senest 3o dage efter kravets fremsættelse.

5.1.1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
skal ske skriftlig fra bestyrelsen til hvert medlem med mindst 8 dages varsel bilagt de spørgsmål, som skal under behandling.

5.1.2. Beslutningsdygtigheden ved ekstraordinær generalforsamling
er som anført under pkt. 4.1.5. og 4.1.6.

6.0.0. Bestyrelsen
der varetager foreningens ledelse, består af 4 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Formanden og kasserer udpeges direkte General-forsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig selv m.h.t. næstformand og sekretær.

6.1.0. Valgbar til bestyrelsen
er ethvert fuldgyldigt medlem, der ved generalforsamling ønsker at opstilles.

6.1.1. Udvidelse af bestyrelsen
Efterhånden som de enkelte parceller måtte blive udstykket, kan generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal beslutte, at bestyrelsen skal udvides med 1 á 2 medlemmer.

6.2.0. Bestyrelsen vælges
s
åledes at formand og kasserer ikke bør afgå samtidigt. Genvalg kan finde sted.

6.3.0. Bestyrelsesmøder
afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når 2 andre bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring derom og indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden.

6.3.1. Referat af bestyrelsesmøder
Indføres i protokol jfr. pkt. 4.1.9.

6.3.2. Bestyrelsesmøder afholdes på det sted
hvor bestyrelsen finder det mest praktisk.

6.4.0. Bestyrelsen er beslutningsdygtig
når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf dog ét må være enten formanden eller næstformanden Ved evt. udvidelser af bestyrelsen i overensstemmelse med pkt. 6.1.1. skal der være mindst 4 medlemmer til stede.

6.4.1. Bestyrelsens beslutninger
træffes ved alm. stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed, er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.

6.4.2. Er et medlem utilfreds med den af bestyrelsen trufne beslutning, kan medlemmet forlange sagen forelagt på den første ordinære generalforsamling.

6.5.0. Foreningen forpligtes overfor tredjemand
af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem eller i formandens fravær af næstformanden i forbindelse med 2 bestyrelsesmedlemmer, dog jfr. pkt. 7.2.3. a.h.t. økonomiske dispositioner af driftskapitalen.

6.6.0. Honorar til bestyrelsesmedlemmer
ydes generelt ikke. Dog kan.der af generalforsamlingen vedtages et honorar til særlige, tidskrævende tjenesteydelser.

7.0.0. Foreningens regnskab
er underlagt kassereren efter formandens anvisninger og under kontrol af revisoren.

7.1.0. Regnskabsåret
følger kalenderåret.

7.2.0. Regnskabet skal føres
af kassereren, der modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Kassereren fører en komplet fortegnelse over medlemmer, deres kontingter og evt. restancer.

7.2.1. Regnskabsafslutning
Foretager kassereren pr. 31. dec. og sender årsregnskabet til revision hos foreningens revisor senest d. 1. marts.
Det reviderede regnskab sendes fra revisor til formanden senest d. 1. april, således at et ekstrakt heraf kan tilsendes medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling (jfr. pkt. 4.1.1.) senest d. 13. april.

7.2.2. Regnskabskontrol.
Bestyrelsen og revisoren har til enhver tid ret til, dog mindst 1 gang om året, at forlange fuld indsigt i regnskabet, herunder alle kontoudtog. Sådanne eftersyn skal bemærkes i protokollen. (Se pkt. 4.1.9.)

7.2.3. Foreningens driftskapital.
Bortset fra en kontant kassebeholdning på ikke over 200,00 kr. indsættes foreningens midler på bank-, sparekasse- eller girokonto, således at de kun kan hæves ved underskrift af kassereren efter godkendelse af formanden.

7.3.0. Valg af revisor
sker hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

7.3.1. Revisoren
kan være et ethvert medlem af foreningen - udenfor bestyrelsen.

8.0.0. Foreningens opløsning
kan behandles på generalforsamlingen og besluttes jfr. pkt. 4.1.6

8.1.0. Opløsning kan ikke finde sted, så længe foreningens gældsforpligtelser ikke er indfriet.

8.2.0. Foreningens formue v/opløsning.
Såfremt grundejerforeningens opløsning vedtages, vil foreningens formue være af fordele mellem de stemmeberettigede medlemmer med lige anparter ti! hver

9.0.0. Kontaktudvalg.
Grundejerforeningen er pligtig til at være medlem af den for samtlige grundejerforeninger i sommerhusområderne i Dragsholm Kommune oprettede fællesrepræsentation i forholdet til det offentlige benævnet

KONTAKTUDVALGET.

Kontaktudvalget varetager efter omstændighederne samtlige grundejerforeningers fælles interesser i forholdet til det offentlige, det vil sige staten, amtet og kommunen, og udpeges af et repræsentantskab, bestående af 1 repræsentant for hver grundejerforening i Dragsholm Kommune. Dette repræsentantskab holder møde 1 gang årligt den første søndag i september måned og det foretager de fornødne valg og træffer iøvrigt beslutninger i overensstemmelse med de for kontaktudvalgets virke gældende vedtægter.
Grundejerforeningen er pligtig til at bidrage til kontaktudvalgets virke med et årligt kontingent pr. medlem.
Denne bestemmelse kan kun udgå af grundejerforeningens vedtægter, såfremt dette vedtages på 3 på hinanden følgende årlige, ordinære generalforsamlinger.
 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 23. juli 1978.

Undersider (2): Allonge Etiske retningslinier
Ċ
Carsten Hougs Lind,
26. dec. 2009 03.53