Vedtægter‎ > ‎

Etiske retningslinier

Etiske fællesskabsprincipper for foreningens medlemmer

De etiske fællesskabsprincipper bør opfattes som foreningens fælles normsæt. De anfører, hvad de fleste af foreningens medlemmer mener er en ønskværdig, hensigtsmæssig og hensynsfuld optræden og adfærd indenfor grundejerfællesskabet.

De etiske fællesskabsprincipper har blandt andet til formål at værne om og beskytte områdets naturværdier. Der vil dog altid være forskellige opfattelser af, hvor vild eller friseret naturen på vore arealer skal være. Derudover tjener de etiske fællesskabsprincipper til at sikre de rekreative og friluftsmæssige værdier, samt en positiv sameksistens for medlemmer og beboere.

De etiske fællesskabsprincipper ligger ud over foreningens vedtægter, og som følge deraf findes ingen sanktionsmuligheder. De etiske fællesskabsprincipper tjener alene til eftertanke for alle vore medlemmer, og der henstilles om en positiv accept.

Foreningens medlemmer:

1) Fældning og beskæring.
Er parate til en dialog om at beskære/fælde buske og træer på egen grund, der giver uønsket skygge, forhindrer eller skader udsigten til havet væsentligt for bagvedboende eller generer passage ad veje og stier, hvor vore medlemmer har færdselsret. Berørte medlemmer må gerne give en hånd med ved udførelsen af arbejdet, hvis der er behov.

2) Nyplantning.
Vælger at plante naturligt hjemmehørende træer, buske og fremfor ikke-hjemmehørende arter for at værne om områdets naturpræg. Inspiration til plantevalget kan eventuelt findes i vedhæftede (ufuldstændige) planteliste med egnskarakteristiske træ- og buskarter. I plantevalget bør indgå overvejelser om den visuelle påvirkning af omgivelserne. Her tænkes især på plantning af højtvoksende træer, som på et eller andet tidspunkt vil give uønsket skygge og/eller hæmme udsigten for omkring- og bagvedboende. I forbindelse med plantekøb kan man få rådgivning om plantning, placering, pasning, beskæring m.m. på planteskolen.

3) Strand og kystskråning.
Værner om kystskråningen og dens vegetation ved at forhindre færdsel udenfor stier og spor. Placerer både og andre fartøjer samt dertil hørende installationer hensigtsmæssigt på blandt andet stranden, f.eks. så strandvegetationen ikke ødelægges, og bådoplægningen ser ryddelig ud.

4) Strandeng.
Anvender og plejer fællesarealerne på strandengen under hensyntagen til og medindflydelse fra medejere og gerne andre medlemmer. Joller m.v. bør placeres på eget fællesareal så vidt muligt ude af syne for bagvedliggende huse og endvidere under hensyntagen til strandengens vækster. Bænke med borde og lignende faste installationer hører af æstetiske hensyn ikke hjemme på fællesarealerne. Pleje af strandengen bør udover slåning/klipning af smalle i forvejen etablerede gangstier begrænses til fjernelse af buske og træer og eventuelt rødder.

5) Landskab.
Disponerer grund og bygninger, så der tages hensyn til de naturgivne terrænforhold. Herved værnes om områdets landskabelige karakter.

6) Byggeskik.
Udøver en hensynsfuld byggeskik ved blandt andet at skele til omgivende bygninger, når design, materialer, overfladebehandling og farver vælges i forbindelse med opførelse eller vedligeholdelse af hus og andre bygninger. Valg, placering og udformning af andet udendørs inventar og installationer, herunder renovationsmateriel, postkasser m.m., kan måske også være en ekstra overvejelse værd eventuelt i dialog med berørte naboer.

7) Hegn.
Vælger at etablere levende hegn fremfor plankeværker, stakitter eller trådhegn. Det bør nøje overvejes, om hegnets fysiske afgrænsning eller omkransning er nødvendig. Placering af hegn i skel kræver naboens accept. Ved placering af hegn på egen grund er man mere frit stillet, men Hegnsloven sætter visse begrænsninger.

8) Støj.
Vælger tidspunktet for brug af motoriserede maskiner og andre støjende redskaber med omhu og gerne i tidsrummet 9-16 på hverdage i ferieperioder og i tidsrummet 10-13 i weekender. Generer så vidt muligt ikke naboer og andre med anden støj, f.eks. høj musik eller vedholdende hundeglammen. Større rydnings- og bygningsarbejder forsøges gennemført helt uden for ferieperioderne.

9) Vanding.
Sparer på grundvandsressourcerne, f.eks. ved helt at undgå havevanding eller i det mindste overholde vandværkets til enhver tid gældende bestemmelser herom. Nyplantede planter og køkkenhaver kan dårligt undvære vand i tørkeperioder, mens plæner, træer og buske i reglen overlever.

10) Husdyr.
Opsamler egne og gæsters hundes og andre husdyrs efterladenskaber på gangarealer m.m., hvor det kan være til gene. Holder endvidere hunde, der skaber utryghed, i snor.

11) Opsyn.
Er behjælpelig med at holde øje med andres huse i ubeboede perioder, blandt andet fordi jævnligt opsyn ofte er et krav for forsikringsdækning ved indbruds- og bygningsskade på sommerhuse i ubeboede perioder.

12) Udlejning.
Opfordrer gæster og navnlig lejere til at overholde de relevante punkter ovenfor, f.eks. ved at udfærdige en husorden med et kort uddrag.

13) Vejnet.
Tilskynder håndværkere, leverandører m.v. til at anvende mindst mulige køretøjer ved arbejdskørsel og leverancer af byggematerialer, møbler, inventar og lignende – eller foreslår omlæsning til et mindre køretøj forinden nedkørsel – af hensyn til vejnettets sårbarhed og vedligeholdelsesomkostninger. Afstedkommer sådan kørsel alligevel skader på vejnettet, må medlemmet være indstillet på selv at bekoste den nødvendige udbedring til normalt vedligeholdelsesniveau. 

Herudover gøres opmærksom på, at myndighederne stiller særlige krav om beskæring langs køreveje, uhindret passage på vejnettet for udryknings- og renovationskøretøjer, placering af renovationsmateriel, postkasser m.v.

Vedtaget af generalforsamlingen juli 1995
Revideret af generalforsamlingen juli 2001, 2004 og 2005

Undersider (1): Planteliste